• حضرت محمد (ص) :بهترین مردم کسی است که مردم از او سود و بهره ببرند
  • امام علی(ع):هدیه دوستی می آورد
  • امام علی(ع):زیبا خطاب کنید تا جواب زیبا بشنوید
  • امام علی النقی الهادی علیه‌السلام فرموده‌اند:فروتنى‌ آن‌ است‌ كه‌ با مردم‌ چنان‌ كنى‌ كه‌ دوست‌ دارى‌ با تو چنان‌ باشند.
  • هر کس خودش را با ما بداند و خدا را اطاعت نکند از ما نیست (امام جعفر صادق (ع))
  • تَکَلَّمُوا فِى الْعِلْمِ تَبَیَّنَ أَقْدارُکُمْ عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد.
1
آشنايي با محدوده و حريم شهر

محدوده شهر : عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع ، كه شهرداري ها علاوه بر اجراي طرح هاي عمراني از جمله احداث و توسعه معابر و تأمين خدمات شهري و تأسيسات زيربنائي در چارچوب وظائف قانوني خود ، كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدودة شهر را نيز به عهده دارند . حريم شهر : عبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدودة شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز نمي نمايد . به منظور حفظ اراضي لازم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي ، باغات و جنگل ها ، هرگونه استفاده براي احداث ساختمان و تأسيسات در داخل حريم شهر تنها در چهارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح هاي جامع و تفصيلي امكان پذير خواهد بود . لذا نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات كه به موجب طرح ها و ضوابط مصوب در داخل حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به استثناي شهرك هاي صنعتي ( كه در هر حال از محدوده قانوني و حريم شهرها و قانون شهرداري ها مستثني مي باشند ) به عهده شهرداري مربوط مي باشد بنابر اين هرگونه ساخت و ساز غيرمجاز در اين حريم تخلف محسوب و با متخلفين طبق مقررات رفتار خواهد شد . محدودة شهر خوراسگان : طبق طرح جامع تهيه شده در سال 1373 اين محدوده از لحاظ وسعت معادل حدود 1300 هكتار بوده كه پس از الحاق ارغوانيه و سمسور ( كه تا قبل از آن در خارج از محدوده بوده اند ) به محدودة شهر و تصويب طرح در سال 1375 ، مجموعاً اين محدوده وسعتي معادل حدود 1400 هكتار را شامل مي گردد و از لحاظ جمعيت نيز طبق سرشماري سال 1385 جمعيتي معادل 86063 نفر در محدودة شهر و مجموع محدوده و حريم شهر جمعيتي معادل 102,712 نفر را دارا بوده و آنچه از سرشماري اخير ( سال 1390 ) استخراج گرديده تعداد 116,468 نفر آمار جمعيتي مربوط به خوراسگان است . آخرين حريم مصوب خوراسگان مربوط به سال 1379 بوده كه سطحي معادل حدود 7200 هكتار را در بر مي گرفته است . لازم به ذكر است براساس طرح توسعه و عمران ( جامع ) شهر كه اخيراً به تصويب شوراي شهرسازي و معماري استان رسيده و همچنين بر اساس طرح بازنگري تفصيلي شهر تغييراتي در وسعت و حدود مربوط به محدوده و حريم شهر به وجود آمده كه پس از قطعي شدن ( تصويب در شوراي شهرسازي و معماري ايران ) و ابلاغ به شهرداري ، در گزارشات آتي ، اطلاعات تكميلي به استحضار شهروندان عزيز خواهد رسيد . محلات الحاقي به محدوده : براساس يكي از مصوبات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در سال 1385 و پيرو بررسي هاي به عمل آمده توسط كارشناسان ذيربط و مراجع ذيصلاح ، روستاهاي گورت ، راران ، جي شير ، سنجوانمره ، هيستان ، قلعه برتيانچي ، خاتون آباد ، قلعه نو ، دهنو ، گيان و اندوان با توجه به داشتن شرايط لازم ، به صورت منفصل به محدوده الحاق گرديدند به عبارت ديگر محلات فوق الذكر كه تا پيش از اين به نام روستاهاي واقع در حريم شهر ناميده مي شدند تحت عنوان محلات الحاقي به محدوده ( اما به صورت منفصل ) اضافه شدند و مقرر گرديد شهرداري با انجام روال قانوني نسبت به تهيه طرح تفصيلي براي هر كدام اقدام نمايد كه اين امر هم طي سال هاي 90-1389 محقق گرديد و يازده محله الحاقي مذكور هم اينك داراي طرح هاي تفصيلي مي باشند كه مراحل تصويب نهايي و ابلاغ آنها به شهرداري در دست اقدام است .

                                                                                                                                                   افشين وزيري

مسئول واحد شهرسازي