• حضرت محمد (ص) :بهترین مردم کسی است که مردم از او سود و بهره ببرند
  • امام علی(ع):هدیه دوستی می آورد
  • امام علی(ع):زیبا خطاب کنید تا جواب زیبا بشنوید
  • امام علی النقی الهادی علیه‌السلام فرموده‌اند:فروتنى‌ آن‌ است‌ كه‌ با مردم‌ چنان‌ كنى‌ كه‌ دوست‌ دارى‌ با تو چنان‌ باشند.
  • هر کس خودش را با ما بداند و خدا را اطاعت نکند از ما نیست (امام جعفر صادق (ع))
  • تَکَلَّمُوا فِى الْعِلْمِ تَبَیَّنَ أَقْدارُکُمْ عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد.
1
آگهي مزايده املاك

آگهي مزايده املاك

     شهرداري خوراسگان در نظر دارد تعداد 16 قطعه زمين با كاربري مسكوني (طبق طرح بازنگري)و 5 قطعه زمين با كاربري تجاري(طبق طرح بازنگري) واقع در خيابان لاله، محله اريسون، و 1 قطعه پلاك باكاربري تجاري بر خيابان جي غربي را با قيمت پايه كارشناسي رسمي دادگستري به شرح ليست پيوست، ازطريق مزايده عمومی به فروش برساند. متقاضيان مي توانند ضمن رعايت دقيق شرايط ذيل، پيشنهادات خود را به دبيرخانه اين شهرداري خوراسگان ارائه نمايند.
* واگذاري زمين به صورت انتقال حق و حقوق  از رديف 1 الي رديف 21  بصورت برگ واگذاري شهرداري و رديف 22 بصورت سند قطعي مي باشد.
تذكر : هرمتقاضي صرفاٌ فقط ميتواند نسبت به خريد يك پلاك  مسكوني يا يك پلاك تجاري اقدام نمايد.
1- متقاضيان می‌توانند از تاريخ درج آگهي همه روزه به جز ایام تعطیل تا پایان وقت اداری جهت دریافت اسناد و مدارك به شهرداری مراجعه و پس از واريز مبلغ 000/200 ريال به حساب جاري  104608532004شهرداري نزد بانك ملي شعبه خوراسگان نسبت به دريافت مدارك و فرم پيشنهاد مربوطه اقدام و حداكثر تاساعت 14 روز ‌شنبه مورخ 19/12/91 جهت تسليم مدارک اقدام و رسيد دريافت نمایند.
2- پيشنهاددهندگان مي‌بايست 5% قيمت پايه كارشناسي رسمي دادگستري را به عنوان سپرده شرکت در مزايده در وجه شهرداری به صورت نقدي طي فیش واریزی به حساب سپرده 0205796216003 شهرداري نزد بانك ملي شعبه خوراسگان اقدام و اصل فيش را به همراه قيمت پيشنهادي و اسناد مزايده در دو پاكت (الف و ب) لاك و مهر شده به شرح زير ، به دبيرخانه شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.
2-1- پاكت الف شامل:
- اسناد مزايده كه همگي به مهر و امضاء پيشنهاد دهنده رسيده باشد.
- فيش نقدي5% شركت در مزايده.
2-2- پاكت ب شامل:
- برگ پيشنهاد قيمت
3-    شركت كنندگان بايد قانون منع مداخله كاركنان دولت را رعايت نمايند.
4-     شهرداري در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات مختار بوده و در صورت لزوم مي تواند مزايده را ابطال نمايد
 
.تبصره:چنانچه متقاضي به تعهدات خود عمل ننمايد و شرايط مزايده را رعايت نكند، شهرداري نسبت به ضبط سپرده شركت در مزايده اقدام و متقاضي حق هيچگونه اعتراضي را ندارد.
5- پس از بازگشائي پاكت ها بالاترين نرخ پيشنهادي به عنوان برنده تعيين مي گردد.
6- هزينه‌هاي کارشناسی و درج‌آگهيبراي رديفهاي 1 الي 21 به عهده خريدار مي‌باشد.
6-1 رديف 22 علاوه بر هزينه هاي بند 6  هزينه حق الثبت ، حق التحرير و دفترخانه به عهده خريدار ميباشد.
7- پيشنهادات بايد از هر حيث كامل و بدون قيد و شرط بوده و هيچ نوع ابهام، خدشه، عيب، نقص و قلم خوردگي نداشته باشد و در صورت وجود خدشه يا نقص در اسناد و مدارك مزايده و ارائه پيشنهاد مشروط و مبهم و برخلاف شرايط مزايده و يا نداشتن سپرده كافي و يا بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي اقدام شده باشد آن پيشنهاد مردود و ترتيب اثر داده نخواهد شد.
8- منظور نمودن هرگونه چك مسافرتي يا تراول چك و يا وجه نقد و يا چك شخصي بابت 5% سپرد قابل قبول نبوده و پيشنهاد مردود و ترتيب اثر داده نخواهد شد.
9- برنده اول مزايده مي بايست حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از اعلام نتيجه مزايده نسبت به واريز 70% مبلغ پيشنهادي به حساب جاري 0104608532004 نزد بانك ملي شعبه خوراسگان به نام شهرداري خوراسگان اقدام نمايد. درغیراین‌صورت شهرداری حق ‌دارد ضمن‌ضبط سپرده‌ شركت در مزايده از برندگان‌ دوم‌وسوم‌ دعوت به عمل آورد.
در صورتيكه برنده دوم ظرف مدت يك هفته پس از اعلام نسبت به واريز اقدام ننمايد سپرده شركت در مزايده ضبط و از نفر سوم دعوت به عمل مي آيد.ودر صورت عدم واريز نفر سوم نيز نسبت به ضبط سپرده اقدام و مزايده در خصوص آن پلاك مجدداً تجديد آگهي ميگردد.
 نحوه پرداخت :
  • 70% قیمت همزمان با اعلام برنده شدن ( حداکثر یک هفته )
  • 15% قیمت حداکثر تا تاریخ 15/2/92
  • 15% قیمت حداکثر تا تاریخ 15/3/92
تبصره: در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسيدهاي مقرر شهرداري مي تواند نسبت به فسخ قرارداد بدون مراجعه به مراجع قضايي اقدام نمايد.
10- در هر صورت برنده مزايده موظف است تا پايان 15/03/92 نسبت به پرداخت كل بدهي خود به شهرداري اقدام نمايد.
11- هزينه هاي پروانه ساختماني به جز تفكيك وتغيير كاربري به عهده برنده مزايده ميباشد.
12- جلسه کمیسیون عالي معاملات مزايده رأس ساعت 14:30 روز يكشنبه مورخ 20/12/91 در محل شهرداري برگزار مي‌شود.
 
                                                                محمّد هویدا
                                         شهردار خوراسگان
 
رديف
شماره پلاك
نوع كاربري
مساحت (مترمربع)
قيمت هرمترمربع (ريال)
قيمت كل پلاك (ريال)
موقعيت پلاك
1
1
تجاري
20/39
000/800/28
000/960/128/1
جنوبي- شرقي
2
2
تجاري
88/39
000/400/26
000/832/052/1
شرقي
3
3
تجاري
57/38
000/400/26
000/248/018/1
شرقي
4
4
تجاري
19/35
000/400/26
000/016/929
شرقي
5
5
تجاري
51/38
000/000/30
000/300/155/1
شرقي- شمالي
6
6
مسكوني
98/191
000/000/12
000/760/303/2
جنوبي
7
7
مسكوني
24/212
000/700/11
000/208/483/2
جنوبي
8
8
مسكوني
59/191
000/400/11
000/126/184/2
جنوبي
9
9
مسكوني
41/197
000/400/11
000/474/250/2
جنوبي
10
10
مسكوني
93/189
000/760/11
800/576/233/2
جنوبي - غربي
11
11
مسكوني
96/193
000/600/9
000/016/862/1
شمالي
12
12
مسكوني
64/207
000/330/9
200/281/937/1
شمالي
13
13
مسكوني
16/204
000/060/9
600/689/849/1
شمالي
14
14
مسكوني
53/190
000/000/9
000/770/714/1
شمالي
15
15
مسكوني
04/196
000/360/9
400/934/834/1
شمالي - غربي
16
16
مسكوني
99/205
000/400/11
000/286/348/2
جنوبي شرقي
17
17
مسكوني
94/211
000/800/10
000/952/288/2
جنوبي
18
18
مسكوني
10/212
000/000/9
000/900/908/1
شمالي- شرقي
19
19
مسكوني
21/230
000/400/8
000/764/933/1
شمالي
20
20
مسكوني
40/228
000/400/8
000/560/918/1
شمالي
21
21
مسكوني
24/241
000/400/8
000/416/026/2
شمالي- غربي
22
خيابان‌جي‌غربي
تجاري
5/275
000/000/32
000/000/816/8
جنوبي