• حضرت محمد (ص) :بهترین مردم کسی است که مردم از او سود و بهره ببرند
  • امام علی(ع):هدیه دوستی می آورد
  • امام علی(ع):زیبا خطاب کنید تا جواب زیبا بشنوید
  • امام علی النقی الهادی علیه‌السلام فرموده‌اند:فروتنى‌ آن‌ است‌ كه‌ با مردم‌ چنان‌ كنى‌ كه‌ دوست‌ دارى‌ با تو چنان‌ باشند.
  • هر کس خودش را با ما بداند و خدا را اطاعت نکند از ما نیست (امام جعفر صادق (ع))
  • تَکَلَّمُوا فِى الْعِلْمِ تَبَیَّنَ أَقْدارُکُمْ عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد.
1
آگهی مناقصه 8037

شرائط مناقصه ( نوبت دوم )  

     شهرداري خوراسگان در نظر دارد عمليات احداث بلوار میلاد نور ارغوانیه را با اعتباري بالغ بر 000/000/527/1ريال طبق نقشه و مشخصات موجود در شهرداري براساس فهرست بهاء راه و باند سال 88 بدون تعديل و مابه التفاوت و به صورت ضريب فيكس از طريق مناقصه و با شرايط ذيل به پيمانكار واگذار مي نمايد.
( مابه التفاوت قیمت خرید قیر مصرفی براساس قیمت زمان اجرا نسبت به قیمت زمان عقد قرارداد قابل پرداخت می باشد )
1-شركت كنندگان بايد داراي رتبه بندي مرتبط بوده که به تأييد استانداري یا معاونت راهبردی ریاست جمهوری رسیده باشد .
2-شركت كنندگان می بایست دارای حداقل سه سال سابقه کار مرتبط باشند .
3-شرکت کنندگان بايد رعايت منع مداخله كارمندان دولت را بنمايند .
4- پيشنهاددهندگان بايد جهت اخذ نقشه و مشخصات فني پروژه مذكور همه روزه به جز ايام تعطيل به شهرداري خوراسگان مراجعه و پس از واريز مبلغ 50.000 ريال به حساب جاري 104608532004 شهرداري نزد بانك ملي شعبه خوراسگان نسبت به خريد نقشه و مشخصات و فرم پيشنهاد مربوطه اقدام نمايند.
5-شركت كنندگان مي بايست 5% مبلغ اعتبار را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت اسناد خزانه يا ضمانتنامه بانكي و یا به صورت نقدی طی فیش واریزی در وجه حساب سپرده 0205796216003 شهرداري نزد بانك ملي شعبه خوراسگان اقدام و اصل فيش را همراه قيمت پيشنهادي و اسناد مناقصه در دو پاكت ( الف و ب) لاك و مهر شده را حداكثر تا ‌ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 30/3/1392 به دبيرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند .   
· تذكر : مدت ضمانتنامه شركت در مناقصه از تاريخ صدور ضمانتنامه نبايد كمتر از سه ماه باشد .
1-5- پاکت الف شامل :
1-1-5- اسناد مناقصه و نقشه و مشخصات فنی که همگی به مهر و امضاء پیمانکار یا شرکت رسیده باشد .
2-1-5- تصویر مصدق رتبه بندی و گواهی صلاحیت پیمانکاری
3-1-5- ضمانت نامه معتبر ( طبق بند 5 )
4-1-5- فرم تکمیل شده خلاصه سوابق و تجهیزات
5-1-5- تصویر مدارک شرکت ( اساسنامه ، آگهی تأسیس ، صورتجلسه مجمع عمومی و هیئت مدیره و آخرین تغییرات
2-5- پاکت ب شامل :
1-2-5- برگ پیشنهاد قیمت براساس درصد بالا یا زیر نسبت به قیمت های پایه فوق الذکر که به حروف نوشته و زیر آن مهر و امضاء شده باشد .
 2-2-5- جدول محاسبه برآورد یا آنالیز قیمت انجام کار ، با قیمت روز نسبت به قیمت پایه ( فهرست بهاء ) . بدیهی است به پیشنهادهای غیرمتعارف و غیرمنطقی نسبت به قیمت های روز ترتیب اثر داده نخواهد شد .
6-جلسه کمیسیون مناقصه روز یکشنبه مورخ 2/4/1392 رأس ساعت 30 : 14 در محل شهرداری برگزار می شود .
7-حضور پيشنهاددهندگان يا نماينده آنان در كميسيون مناقصه آزاد مي باشد .
8-كميسيون در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است و به پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر در آگهي رسيده و يا مبهم و مخدوش باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد و كميسيون حداكثر ظرف يك هفته پيشنهادات را بررسي و نتيجه را اعلام خواهد كرد .
9-سپرده نفرات اول و دوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهرداري باقي خواهد ماند . چنانچه نفر اول از تاريخ ابلاغ كتبي شهرداري ظرف مدت يك هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننمايد در اين صورت سپرده او به نفع شهرداري ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد خواهد شد . چنانچه نفر دوم نيز حاضر به انجام قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداري ضبط و قرارداد با نفر سوم منعقدخواهد شد .
10- برنده آگهي در هنگام عقد قرارداد بايد معادل 10% كل پيمان را به عنوان ضمانتنامه بانكي و يا سپرده نقدي به حساب شماره 0205796216003 شهرداري نزد بانك ملي شعبه خوراسگان واريز و رسيد آن را به شهرداري تسليم نمايد . ضمناً ارائه اصل گواهینامه صلاحیت پیمانکاری جهت انطباق با تصویر آن زمان انعقاد قرارداد الزامی است .  
11- تهيه كليه مصالح به عهده پيمانكار مي باشد .
12- كسورات قانوني نظير ماليات ، بيمه ، عوارض و غيره از صورت وضعيت هاي پيمانكار كسر خواهد شد.
13- كارفرما مي تواند حداكثر تا 25% كل پيمان را با نظر معاونت فني به مبلغ پيمان اضافه و كسر نمايد .
14- هزينه كارهاي انجام شده پس از تنظيم صورتجلسه هاي اندازه گيري و صورت وضعيت ها توسط پيمانكار و بررسي و گواهي آن توسط معاونت فني شهرداري طبق مقررات از طريق شهرداري پرداخت خواهد شد .
15- هزينه چاپ آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد .
16- مدت پیمان چهار ماه می باشد .
 
                                                                             محمّد هویدا
                                                                        شهردار خوراسگان