• حضرت محمد (ص) :بهترین مردم کسی است که مردم از او سود و بهره ببرند
  • امام علی(ع):هدیه دوستی می آورد
  • امام علی(ع):زیبا خطاب کنید تا جواب زیبا بشنوید
  • امام علی النقی الهادی علیه‌السلام فرموده‌اند:فروتنى‌ آن‌ است‌ كه‌ با مردم‌ چنان‌ كنى‌ كه‌ دوست‌ دارى‌ با تو چنان‌ باشند.
  • هر کس خودش را با ما بداند و خدا را اطاعت نکند از ما نیست (امام جعفر صادق (ع))
  • تَکَلَّمُوا فِى الْعِلْمِ تَبَیَّنَ أَقْدارُکُمْ عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد.
1
آگهی مناقصه 8038

شرائط مناقصه

 
     شهرداري خوراسگان در نظر دارد عمليات اجراي سفت كاري فاز یک كتابخانه مركزي شهر (واقع در خيابان فجر)را با اعتباري بالغ بر 000/000/507/1ريال از محل اعتبارات سال 1392 ، طبق نقشه و مشخصات موجود در شهرداريطبق فهرست بهاء ابنیه سال 1388 بدون تعدیل و مابه التفاوت و به صورت قيمت فیکساز طريق مناقصه و با شرايط ذيل به پيمانكار واگذار مي نمايد.
1-شركت‌كنندگان بايد داراي رتبه بندي مرتبط بوده كه به تائيد استانداري يا معاونت راهبردي رياست جمهوري رسيده باشد.
2- پيشنهاددهندگان مي بايست داراي حداقل پنج سال سابقه كار مرتبط باشند.
3- شركت كنندگان بايد رعايت منع مداخله كارمندان دولت را بنمايند .
4- پيشنهاددهندگان بايد جهت اخذ نقشه و مشخصات فني پروژه مذكور همه روزه به جز ايام تعطيلبه شهرداري خوراسگان مراجعه و پس از واريز مبلغ 50000 ريال به حساب جاري 104608532004 شهرداري نزد بانك ملي شعبه خوراسگان نسبت به خريد نقشه و مشخصات و فرم پيشنهاد مربوطه اقدام نمايند.     
5-شركت كنندگان مي بايست 5% مبلغ اعتبار را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت اسناد خزانه يا ضمانتنامه بانكي و یا به صورت نقدي طي فیش واریزی در وجه حساب سپرده 0205796216003 شهرداري نزد بانك ملي شعبه خوراسگان اقدام و اصل فيش را همراه قيمت پيشنهادي و اسناد مناقصه در دو پاكت ( الف و ب) لاك و مهر شده را حداكثر تا ساعت 13 روز پنج‌شنبه مورخ 30/3/92 به دبيرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند.
تذكر: مدت ضمانتنامه شركت در مناقصه از تاريخ صدور ضمانتامه نبايد كمتر از سه ماه باشد.
1-5- پاكت الف شامل:
1-1-5- اسناد مناقصه و نقشه و مشخصات فني كه همگي به مهر و امضاء پيمانكار يا شركت رسيده باشد.
2-1-5- تصوير مصدق رتبه بندي و گواهي صلاحيت پيمانكاري
3-1-5- ضمانت نامه معتبر (طبق بند 5)
4-1-5- فرم تكميل شده خلاصه سوابق و تجهيزات
5-1-5- تصوير مدارك شركت (اساسنامه ، آگهي تأسيس، صورتجلسه مجمع عمومي و هيئت مديره و آخرين تغييرات)
2-5- پاكت ب شامل:
1-2-5- برگ پيشنهاد قيمت كه به حروف نوشته و زير آن مهر و امضاء شده باشد.
2-2-5- جدول محاسبه برآورد يا آناليز قيمت انجام كار.
بديهي است به پيشنهادهاي غيرمتعارف و غيرمنطقي نسبت به قيمت هاي روز ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 6- جلسه کمیسیون مناقصه روز يك­شنبه مورخ 2/4/92 رأس ساعت14:30 در محل شهرداری برگزار می‌شود.
7- حضور پيشنهاددهندگان يا نماينده آنان در كميسيون مناقصه آزاد مي باشد.
8- كميسيون در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است و به پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر در آگهي رسيده و يا مبهم و مخدوش باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد و كميسيون حداكثر ظرف يك هفته پيشنهادات را بررسي و نتيجه را اعلام خواهد كرد.
9-سپرده نفرات اول و دوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهرداري باقي خواهد ماند. چنانچه نفر اول از تاريخ ابلاغ كتبي شهرداري ظرف مدت يك هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننمايد در اين صورت سپرده او به نفع شهرداري ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد خواهد شد. چنانچه نفر دوم نيز حاضر به انجام قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداري ضبط و قرارداد با نفر سوم منعقد خواهد شد.
       
10-     برنده آگهي در هنگام عقد قرارداد بايد معادل 10% كل پيمان را به عنوان ضمانتنامه بانكي و يا سپرده نقدي به حساب شماره 0205796216003 شهرداري نزد بانك ملي شعبه خوراسگان واريز و رسيد آن را به شهرداري تسليم نمايد. ضمناً ارائه اصل گواهينامه صلاحيت پيمانكاري جهت انطباق با تصوير آن زمان انعقاد قرارداد الزامي است.
11- تهيه كليه مصالح به عهده پيمانكار مي باشد.
12- كسورات قانوني نظير ماليات، بيمه، عوارض و غيره از صورت وضعيت هاي پيمانكار كسر خواهد شد.
13- كارفرما مي تواند حداكثر تا 25% كل پيمان را با نظر معاونت فني به مبلغ پيمان اضافه و كسر نمايد.
14- هزينه كارهاي انجام شده پس از تنظيم صورتجلسه هاي اندازه گيري و صورت وضعيت ها توسط پيمانكار و بررسي و گواهي آن توسط معاونت فني شهرداري طبق مقررات از طريق شهرداري پرداخت خواهد شد.
15- هزينه چاپ آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.
16- مدت پيمان پنج ماه مي باشد./ح 
  
                                                                                                       محمّد هویدا

                                                                         شهردار خوراسگان