• حضرت محمد (ص) :بهترین مردم کسی است که مردم از او سود و بهره ببرند
  • امام علی(ع):هدیه دوستی می آورد
  • امام علی(ع):زیبا خطاب کنید تا جواب زیبا بشنوید
  • امام علی النقی الهادی علیه‌السلام فرموده‌اند:فروتنى‌ آن‌ است‌ كه‌ با مردم‌ چنان‌ كنى‌ كه‌ دوست‌ دارى‌ با تو چنان‌ باشند.
  • هر کس خودش را با ما بداند و خدا را اطاعت نکند از ما نیست (امام جعفر صادق (ع))
  • تَکَلَّمُوا فِى الْعِلْمِ تَبَیَّنَ أَقْدارُکُمْ عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد.
1
شهرداران بعد از انقلاب اسلامی

 
شهرداران پس از انقلاب اسلامی
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
23
 
57
 
12
 
28
 
محمد کوهی
 
1
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
9
 
21
 
27
 
1
 
59
 
مهدی کریمی
 
2
 

 

 
                       
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
16
 
59
 
12
 
28
 
احمدرضا تحصیری
 
3
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
1
 
60
 
11
 
15
 
حسن فقیهیان
 
4
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
11
 
11
 
63
 
12
 
15
 
اکبر مستولی زاده
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
19
 
65
 
11
 
26
 
محمد غفرانی پور
 
6
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
2
 
20
 
66
 
7
 
15
 
ابوالفضل منتظری
 
7
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
5
 
69
 
10
 
5
 
مهدی عباسی
 
8
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
17
 
71
 
5
 
12
 
مرتضی دافعیان
 
9
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
27
 
74
 
3
 
4
 
حسین دهقانی
 
10
 
  
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
-
 
78
 
4
 
1
 
مصطفی فروتن
 
11
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
3
 
78
 
12
 
4
 
عباس کمالی
 
12
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
حسین دهقانی
 
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
83
 
 
 
 
 
سید مسعود واحدی
 
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
حیدر قاسمی
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
محمّد هویدا
16